Rekrutacja 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach ogłasza nabór dzieci
do Przedszkola Publicznego w Dobieszowicach na rok szkolny 2020/2021

Wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkola wraz z kompletem dokumentów należy złożyć
w sekretariacie ZSP w Dobieszowicach w terminie
od 2 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. do godz. 15.00.


Zarządzenie Wójt Gminy Bobrowniki z dnia 31.01.2020 r.


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola


Wniosek o przyjęcie dziecka przedszkola


Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka


Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa


Oświadczenie o wielodzietności rodziny


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach ogłasza nabór dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej w Dobieszowicach na rok szkolny 2020/2021.
1) Z urzędu są przyjmowane dzieci zamieszkałe w obwodzie tj. sołectwa: Dobieszowice i Wymysłów oraz ul. Bażantów, ul. Bocianów, ul. Drozdów, ul. Gminna, ul. Ks. Mariana  Bogusa, ul. Młyńska, ul. Słowików i ul. Żurawia  w Bobrownikach na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów 
2) Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami 

Wnioski/zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów
należy złożyć w sekretariacie ZSP w Dobieszowicach w terminie
od 24.02.2020 r. do 20.03.2020 r. do godz. 15.00.


Zarządzenie Wójt Gminy Bobrowniki z dnia 31.01.2020 r.


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły


Wniosek o przyjęcie dziecka do kl I


Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka


Oświadczenie o wielodzietności rodziny


Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata


Oświadczenie o miejscu zamieszkania