REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

„Kartka z życia szkolnych pokoleń”

Konkurs przeprowadzany w ramach szkolnych obchodów jubileuszu SP w Dobieszowicach

I. Organizator

Anna Janota i Anna Męcik- nauczycielki języka polskiego w SP w Dobieszowicach

II. Cele konkursu

 1. Wzrost zainteresowania historią  wśród dzieci i kształtowanie świadomości narodowej i obywatelskiej uczniów.
 2. Popularyzacja wiedzy o regionie i kultywowanie szkolnych tradycji.
 3. Rozwijanie umiejętności literackich i promowanie talentów uczniów.
 4. Uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego.
 5. Pogłębianie więzi pokoleniowych.
 6. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

III. Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu wypowiedzi pisemnej prezentującej wspomnienia  ucznia lub absolwenta SP w Dobieszowicach na temat jego czasów szkolnych lub  wspomnienia pracownika  SP w Dobieszowicach.

IV. Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs przeznaczony  jest dla uczniów klas IV-VIII SP w Dobieszowicach ( I kategoria wiekowa ) i dorosłych absolwentów  lub pracowników szkoły ( II kategoria wiekowa)
 2. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.
 3. Praca konkursowa musi opierać się na przeżyciach indywidualnej osoby – ucznia lub absolwenta lub pracownika SP  w Dobieszowicach.
 4. Praca konkursowa musi być pracą wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w konkursach.
 5. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę, która ma zawierać: imię i nazwisko autora ,informację na temat, w jakich latach autor był uczniem/ pracownikiem SP w Dobieszowicach
 6. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatora konkursu. Zgłaszając pracę na konkurs ich autorzy bezpłatnie przenoszą na organizatora prawa autorskie zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie i powielanie nadesłanych prac.

 V. Forma pracy konkursowej

1. Pracę konkursową w pierwszej kategorii wiekowej – uczniowie klas IV-VIII SP w Dobieszowicach – stanowi forma wywiadu z absolwentem naszej szkoły lub kartki z pamiętnika ucznia; wydruk komputerowy max. 4 strony tekstu , czionka Arial 12 pkt., interlinia 1,5.

2.  Pracę konkursową w drugiej kategorii wiekowej – dorośli absolwenci lub pracownicy SP w Dobieszowicach – stanowi forma opowiadania lub kartki z pamiętnika prezentująca autentyczne wydarzenia, których świadkiem/ uczestnikiem był autor ; wydruk komputerowy max. 8 stron tekstu , czionka Arial 12 pkt., interlinia 1,5.

VI. Termin dostarczania prac

Prace konkursowe wraz z wypełnionym załącznikiem zgłoszenia uczestnika konkursu należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 12 listopada 2019 r.

VII. Komisja konkursowa

W skład komisji konkursowej wejdą nauczyciele SP w Dobieszowicach.

Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami:

 • oryginalność ujęcia tematu;
 • odniesienia faktograficzne( opis autentycznych miejsc, osób, wydarzeń);
 • umiejętność literackiej rekonstrukcji wydarzeń;
 • obecność własnych przeżyć , ocen , refleksji;
 • wartość przesłania zawartego w wypowiedzi;
 • poprawność i bogactwo języka.

VIII. Finał konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenia nagród laureatom odbędzie się w dniu  uroczystych obchodów jubileuszu SP w Dobieszowicach. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej szkoły.

Skip to content