Deklaracja dostępnościZespół Szkolno- Przedszkolny  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

Data publikacji strony internetowej: 20.03.2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.02.2024

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

– pliki są dostępne cyfrowo,

– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

-niektóre zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

-dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Wyłączenia:

-mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

-treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań, są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

-strona internetowa posiada możliwość powiększania i pomniejszania tekstu na stronie

-strona posiada skalę szarości

-strona internetowa posiada możliwość większego i negatywnego kontrastu

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 13.12.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ostatnia aktualizacja dnia: 20.02.2024r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest , e-mail: zspdobieszowice@bobrowniki.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 32 287-63-37 ; 781-982-786  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła i przedszkole korzystają z tej samej infrastruktury architektonicznej. W tym sprawozdaniu zostały zbiorczo wykazane dane dla szkoły i przedszkola. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach znajduje się przy ul. Kościuszki 32, 42-584 Dobieszowice.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne. Od strony boiska znajduje
się wejście do którego prowadzi podjazd. Wejścia nie są zabezpieczone
bramkami. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby słabosłyszące. Brak jest informacji o kierunkach i drogach ewakuacji w formie wizualnej- podświetlanej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.
Brak jest także wind i toalet dla osób niepełnosprawnych.

Skip to content