Dla rodzicówProszę o zapoznanie się z ofertą ubezpieczenia szkolnego w roku szkolnym 2020/2021

Dla szkoły:

Uniwersytety Dziecięce Akademii WSB

Wielka nauka dla małych studentów w Bobrownikach!  DOŁĄCZ DO NAS

Wójt Gminy Bobrowniki –  Małgorzata Bednarek  – zaprasza do Uniwersytetu Dziecięcego Akademii WSB w Bobrownikach.

Gdzie mieszka śpiąca królewna? Jakie zwierzęta możemy spotkać w stawie? Czemu serce nazywane jest pompą dającą życie? Jak dbać o naszą planetę?

To tylko kilka wybranych zagadnień, które zostaną poruszone podczas wykładów Uniwersytetu Dziecięcego Akademii WSB  przygotowanych przez najlepszych wykładowców akademickich i popularyzatorów nauki współpracujących z Akademią WSB.

8 wykładów w roku w Bobrownikach

2 wykłady extra w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku w Bobrownikach już 19 października 2019 o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bobrownikach!

SPECJALNA BONIFIKATA DLA PIERWSZYCH 20 OSÓB!– zapisz dziecko i zapłać tylko 90 zł/rok  

ZAPISY:

ud.wsb.edu.pl

tel. 32 295 93 15

UBEZPIECZENIE SZKOLNE

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. 
Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje: 
– określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia; 
– zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole. 
Do egzaminu nie przystępuje uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony: 
– uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły; 
– uczeń, który – ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny – nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym; 
– uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu. 
Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie on miał wpisane słowo – odpowiednio – „zwolniony” lub „zwolniona” oraz maksymalny wynik, tj. „100%” (wynik procentowy) oraz „100” (wynik na skali centylowej). 

Pierwszy egzamin (rok szkolny 2018/2019) będzie obejmował: 
• język polski; 
• matematykę; 
• język obcy. 

Od roku szkolnego 2021/2022 oprócz języka polskiego, matematyki i języka obcego, uczeń będzie jeszcze zdawał egzamin z dodatkowego przedmiotu. Będzie mógł dokonać wyboru spośród następujących przedmiotów: • biologia; 
• chemia; 
• fizyka; 
• geografia; 
• historia. 

Języki obce jakie ośmioklasista ma do wyboru to: • angielski; 
• francuski; 
• włoski; 
• hiszpański; 
• niemiecki; 
• rosyjski; 
• ukraiński; 
przy czym musi to być język, którego uczeń uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym. 
Termin główny: kwiecień. 
Termin dodatkowy: czerwiec. 
Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych. 
Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni. 

15 kwietnia 2019 (poniedziałek), język polski godzina 9.00, 120 minut 
16 kwietnia 2019 (wtorek), godzina 9.00 – matematyka- 100 minut
17 kwietnia 2019 (środa), godzina 9.00 – język obcy- 90 minut 

Wyniki egzaminu będą przedstawiane w procentach i na skali centylowej (odsetek liczby uczniów, – zaokrąglony do liczby całkowitej – którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż dany uczeń). 

WAŻNE TERMINY

Do 30 września Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację, w której: 
• wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu; 
• (od 2022 r.) wskazują przedmiot do wyboru, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu; 
• informują o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki (a od 2022 r. również z przedmiotu do wyboru) w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym. Do ok. 15 stycznia (3 miesiące przed egzaminem) Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września. 
Do ok. 30 marca (nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem) Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim mogą przekazać do OKE (za pośrednictwem dyrektora szkoły) informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września. 
Podstawowe zasady obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminu
Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2018r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnymi egzaminie maturalnym w 2019 roku. 

***


Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (2018/019) 

***

• Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność; 
• do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu; 
• w czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej; 
• członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. 
Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych; 
• w przypadku: • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub • zakłócania przebiegu egzaminu, lub • wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony. Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu 

2. Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu może nastąpić: 
• podczas egzaminu (decyzja przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego), jeżeli uczeń: 
• rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie, 
• wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej, 
• wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych, 
• zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom; 
• po egzaminie (decyzja dyrektora OKE lub CKE), jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie przez ucznia zadania lub zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, w 
szczególności w przypadku stwierdzenia występowania w pracy ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na: 
• udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi, 
• korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego ucznia, 
• korzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów, np. przepisanie fragmentu pracy z podręcznika lub opracowania, witryny internetowej, 
• skopiowaniu fragmentu tekstu zawartego w arkuszu egzaminacyjnym. 
Skutki unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu: 
• w terminie głównym – koniecznością przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu w terminie dodatkowym; • w terminie dodatkowym – uzyskaniem wyniku „0%” z tego przedmiotu. 

Jeżeli – zdaniem ucznia lub jego rodziców – w trakcie egzaminu nie były przestrzegane przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, uczeń lub jego rodzice mogą w terminie 2 dni roboczych od dnia egzaminu z danego przedmiotu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do swojej sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez nią zaświadczenia/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu. 

Do każdego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty został przygotowany informator zawierający opis egzaminu z danego przedmiotu oraz przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami. Informatory można znaleźć pod tym adresem: 

www.cke.edu.pl 

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym: 
• uczniowie niepełnosprawni; 
• uczniowie niedostosowani społecznie; 
• uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym; 
• osoby niebędące obywatelami polskimi, a korzystające z nauki i opieki w szkołach podstawowych; przystępują do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z ogólnym harmonogramem i według obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, w warunkach lub formach dostosowanych do ich potrzeb. 

Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (zazwyczaj jest nim dyrektor szkoły). Związane z tym działania najczęściej jednak spoczywają na pedagogu szkolnym. W związku z tym, powinien on bardzo dobrze znać obowiązujące procedury. 

Sposób dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości danego ucznia wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród dostosowań wskazanych w komunikacie dyrektora CKE. 

Komunikat ten jest publikowany do 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin. 

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019

Dokumenty, na podstawie których przysługuje dostosowanie warunków lub form przeprowadzania egzaminu