Rada Rodziców

KONTO RADY RODZICÓW: 

PKO BP 09 1020 2368 0000 2602 0493 2457


Przewodnicząca- p. Agnieszka Kłys
Zastępca- p. Magdalena Cichosz
Skarbnik-p. Nina Grzesiek
Sekretarz- p. Anna Tobolik- GwóźdźKlasowe Rady Rodziców„W pojedynkę możemy zrobić tak mało; razem możemy zrobić tak wiele.”

– Helen Keller

Klasa 1 a: 

Przewodnicząca- p. Aleksandra Kotuś-Futyma
Zastępca- p. Katarzyna Gajowiak
Skarbnik: p. Patrycja Dziekan

Klasa 1 b: 

Przewodnicząca- p. Lucyna Markusik
Zastępca- p. Katarzyna Trefon
Skarbnik: p. Magdalena Drzyzga

Klasa 2 a: 

Przewodnicząca- p. Bożena Gwóźdź
Zastępca- p. Anna Sobótka-Samorańska
Skarbnik: p. Barbara Bartkowska

Klasa 2 b: 

Przewodnicząca- p. Magdalena Christ
Zastępca- p. Marzena Warzecha
Skarbnik: p. Aneta Opaszowska


Klasa 3 a: 
Przewodnicząca- p. Anna Kędziora
Zastępca- p. Ewa Joanson Klusa
Skarbnik: p. Ewelina Grzbiela

 
Klasa 3 b: 

Przewodnicząca: p. Iwona Kubarek
Zastępca: p. Urszula Basińska
Skarbnik: p. Agnieszka Cebula

Klasa 4 a : 

Przewodnicząca: p. Agnieszka Kłys
Zastępca: p. Anna Tobolik – Gwóźdź
Skarbnik: p. Anna Olszewska

Klasa 4 b

Przewodnicząca: p. Joanna Koźlik
Zastępca: p. Anna Pitas
Skarbnik: p. Piotr Jarawka


Klasa 5 a: 

Przewodnicząca: p. Ewelina Gara
Zastępca: p. Ewa Hetmańczyk
Skarbnik: p.Wojciech Koc

Klasa 5 b: 

Przewodnicząca: p. Nina Grzesiek
Zastępca: p. Olga Głowacka
Skarbnik: p.Barbara Zasuń


Klasa 6 a: 

Przewodnicząca: p. Kamila Kaczmarczyk
Zastępca: p. Małgorzata Piwowarczyk
Skarbnik: p. Hanna Grabowska


Klasa 6 b: 

Przewodnicząca: p. Katarzyna Radwańska
Zastępca: p. Barbara Brenner- Drozd
Skarbnik: p. Magdalena Krakowska


Klasa 7 a : 
Przewodniczący: p. Jarosław Nabrdalik
Zastępca: p. Ilona Kańtoch
Skarbnik- p. Joanna Grzegorczyk


Klasa 7 b: 
Przewodnicząca – p. Nina Grzesiek
Zastępca -p. Sonia Markiewicz
Skarbnik – p. Beata Dźwigał 


Klasa 8 : 
Przewodnicząca: p. Magdalena Cichosz
Zastępca: p. B. Pudło- Borkowska
Skarbnik: p. Violetta Różańska
Zmiany w prawie doprowadziły do zwiększenia uprawnień rodziców. Mogą oni wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkołach ich dzieci. W praktyce jednak nie wszystkie możliwości, które daje obecny system prawny, są w pełni wykorzystywane. Rodzice często chcieliby bardziej uczestniczyć w życiu szkoły, jednak nie wiedzą, na czym ma polegać ich zaangażowanie. Co zrobić, aby ta współpraca była aktywna, obustronna i systematyczna? Niezbędnymi elementami są partnerskie relacje między nauczycielem a rodzicem oraz regularny przepływ informacji, który musi mieć charakter wielokierunkowy oraz dotyczyć powinien przede wszystkim postępów uczniów w nauce i zachowaniu. Pozwoli to nauczycielom szerzej spojrzeć na uczniów i zweryfikować własne o nich opinie, a rodzicom umożliwi bliższe poznanie środowiska szkolnego. Zaangażowanie rodziców może być także związane z organizowaniem wycieczek, imprez i uroczystości szkolnych oraz prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych w dziedzinie, w której się specjalizują. 
MEN uznaje za jeden ze swych najważniejszych celów aktywizację współpracy z rodzicami. Zadaniem RR jest szeroka integracja środowisk rodzicielskich oraz stworzenie płaszczyzny dyskusji i wymiany poglądów we wszystkich sprawach dotyczących polskiej szkoły. Reformująca się szkoła potrzebuje rodziców zaangażowanych, gdyż tylko wtedy jest w stanie w pełni wykorzystać swój potencjał. 

Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców

Preambuła

Wychowanie dzieci stanowi wyraz nadziei rodziców, co jest potwierdzeniem faktu, że mają oni na uwadze przyszłość i pokładają wiarę w wartości przekazywane następnym pokoleniom. 

Odpowiedzialność rodziców wobec dzieci stanowi podwalinę istnienia ludzkości. Tymczasem, tak we współczesnej Europie, jak i w przyszłej, nie muszą oni sami dźwigać odpowiedzialności za wychowanie dzieci. W dziele tym są wspomagani przez osoby i grupy społeczne, zaangażowane w działania edukacyjne. Mogą także oczekiwać wsparcia finansowego ze strony państwowych służb specjalnych oraz ekspertyz z placówek naukowych i oświatowych. 

Wiele osób ma swój udział w wychowaniu dzieci, które przecież nie wzrastają w społecznej izolacji, lecz rozwijają się w konkretnym środowisku. Osiąganie dojrzałości to coś więcej niż tylko zdobywanie wykształcenia. Nie jest ono jednak możliwe bez wsparcia ze strony szkół. Wzajemna pomoc i wzajemny szacunek rodziców oraz instytucji edukacyjnych są warunkiem sine qua non wychowania dzieci i młodzieży w naszych czasach. 

Nadzieja wielu mieszkańców Wschodniej i Zachodniej Europy wynika z form współpracy na kontynencie, prowadzących do coraz większej jedności i do budowy nowej, wspólnej tożsamości. Współcześni młodzi ludzie będący obywatelami Europy przyszłości, każdy ze swą odmienną duchowością i kulturą, w której wzrastał, każdy z innymi talentami i oczekiwaniami. Dla nich i dla siebie samych pragniemy demokratycznej Europy, która w dalszym ciągu traktować będzie swą różnorodność jako źródło inspiracji. Wychowanie i edukacja w Europie powinny koncentrować się na tym właśnie celu. Aby zrealizować to założenie, rodzice muszą ze sobą współpracować: w szkołach, ze szkołami, ale także na szczeblu europejskim i narodowych stowarzyszeniach. Naszym celem są wzajemne inspiracje i działania prowadzące do pogłębienia europejskiej solidarności. Powyższe kwestie stanowią w EPA sens jej istnienia. Na tym jednak nie koniec. Rodzice w Europie mają prawo być otaczam szacunkiem za ich odpowiedzialność jako pierwszych i najważniejszych wychowawców młodzieży. Oznacza to poszanowanie ich rodzicielskiej roli i wynikających z niej obowiązków. W swych wysiłkach wychowawczych powinni być wspierani przez całe społeczeństwo, a w szczególności przez osoby zaangażowane w edukację. EPA zawarło swoje postulaty w deklaracji „Prawa i obowiązki rodziców w Europie”. Zwracamy się do Komisji Europejskiej, Rady Ministrów, Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z prośbą o poparcie naszych postulatów i pomoc w ich realizacji. 


PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW W EUROPIE

Rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i za cały ludzki świat. 

Rodzice mają prawo do uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich. 

Rodzice mają prawo do pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć. Rodzice mają obowiązek zaangażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole. 

Rodzice mają prawo dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci. Rodzice mają obowiązek przekazywania wszelkich informacji szkołom, do których uczęszczają ich dzieci, informacji dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych, (tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych. 

Rodzice mają prawo wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uznawanym za najważniejsze dla rozwoju ich dzieci. Rodzice mają obowiązek dokonania świadomego wyboru drogi edukacyjnej, jaką ich dzieci powinny zmierzać. Rodzice mają prawo domagania się od formalnego systemu edukacji tego, aby ich dzieci osiągnęły wiedzę duchową i kulturową. Rodzice maj ą obowiązek wychowywać swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań. 

Rodzice mają prawo wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkołach ich dzieci. Rodzice mają obowiązek osobiście włączać się w życie szkół ich dzieci i stanowić istotną część społeczności lokalnej

Rodzice i ich stowarzyszenia mają prawo wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich poziomach ich struktur. Rodzice mają obowiązek tworzyć demokratyczne, reprezentatywne organizacje na wszystkich poziomach. Organizacje te będą reprezentowały rodziców i ich interesy. 

Rodzice mają prawo do pomocy materialnej ze strony władz publicznych, eliminującej wszelkie bariery finansowe, które mogłyby utrudnić dostęp ich dzieci do edukacji. Rodzice mają obowiązek poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkołom, tak aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania. 

Rodzice mają prawo żądać od odpowiedzialnych władz publicznych wysokiej jakości usługi edukacyjnej. Rodzice maj ą obowiązek poznać siebie nawzajem, współpracować ze sobą i doskonalić swoje umiejętności „pierwszych nauczycieli” i partnerów w kontakcie: szkoła-dom. 

https://men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/rady-rodzicow


Skip to content