Grono pedagogiczne„Mów dziecku,że jest dobre,że może,że potrafi”

(J.Korczak)Słowo to podstawowe narzędzie pracy z dzieckiem. Rozmowa, jako elementarna jednostka budulcowa relacji z drugim człowiekiem: nośnik informacji, rad, emocji. Słowo i towarzyszący mu przekaz buduje to,co w funkcjonowaniu z dzieckiem bardzo ważne : kontakt,więź, relacje . Zaraz za nim idą czyny i cała reszta elementów istotnych dla tworzenia tegoż ogniwa. 

Słowa bywają także bronią- i to ciężkiego kalibru. Chyba każdy z nas doświadczył kiedyś jej działania – stojąc zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie barykady.

Obecny model pracy dydaktyczno-wychowawczej w naszym Zespole Szkolno-Przedszkolnym, polega na:

–  Wspieraniu postaw poszukujących i twórczych w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności; 
– Wychowaniu w duchu tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka;
– Budowaniu silnej więzi z tradycją regionalną i narodową, uwidaczniając jej głębokie europejskie korzenie;
– Wspieraniu postaw poszukujących i twórczych w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności;
– Budowaniu silnej więzi z tradycją regionalną i narodową, uwidaczniając jej głębokie europejskie korzenie;
– Podmiotowym traktowaniu wszystkich wychowanków;
– Stworzeniu przyjaznej i partnerskiej atmosfery służącej pracy, nauce i zabawie;
– Wyrównywaniu szans edukacyjnych i kulturowych;
– Ukazywaniu potrzeby stosowania na co dzień zasady „fair play”;
– Zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Nasze grono

Szkoła Podstawowa:

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego mgr Aneta Kocot – menadżer w oświacie, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel przyrody, pedagog szkolny, oligofrenopedagog

Wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego mgr Małgorzata Sepetowska wicedyrektor, muzyka, plastyka 
mgr Violetta Danecka edukacja wczesnoszkolna, edukacja informatyczna, wychowawca IIIa
mgr Anna Dzida edukacja wczesnoszkolna,logopeda, terapeuta SI wychowawca kl. IIIb
mgr Anna Męcik bibliotekarz,język polski, wychowawca kl. IVa
mgr Zuzanna Frąckowiak edukacja wczesnoszkolna, edukacja informatyczna, wychowawca kl. Ia
dr Magdalena Zrałek-Wolny edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II
mgr Alina Witek nauczyciel matematyki, wychowawca kl. V
mgr Ewa Binko nauczyciel informatyki, techniki, wychowawca kl. VIa
mgr Ewa Kwiatkowska-Skalska język angielski, wychowawca kl. VIb
mgr Ewa Janik nauczyciel plastyki
mgr Beata Słowińska- Buchman nauczyciel języka niemieckiego
mgr Robert Jakóbczyk wychowanie fizyczne, zajęcia szachowe, wychowawca kl. VIIa
mgr Jolanta Karcz nauczyciel matematyki, techniki, edukacja dla bezpieczeństwa,wychowawca VIIb
mgr Adam Zbroszczyk wychowanie fizyczne, wychowawca kl. VIII
dr Anna Janota język polski
mgr Anna Bochenek – surdopedagog, tyflopedagog
mgr Agnieszka Rabus język angielski, wychowawca kl. IVb
mgr inż. Tamara Pudo przyroda, biologia, chemia, fizyka
mgr Magdalena Polak religia  
mgr Agnieszka Michulec  historia, wdż
mgr Marzena Kubica geografia 
mgr Beata Steć pedagog szkolny
mgr Maria Mańczyk -bibliotekarz
mgr Joanna Mały-Wieczorek nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne 
mgr Marta Janerka nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia, zajęcia rewalidacyjne
 mgr Ewelina Kotuła – religia
mgr Wioletta Zając doradztwo zawodowe, świetlica
 mgr Monika Kamińska –nieobecność usprawiedliwiona
mgr Adrianna Kos nieobecność usprawiedliwiona

Przedszkole:

mgr Karolina Stawiarz wychowanie przedszkolne gr.3-latków 
mgr Kamila Kozieł wychowanie przedszkolne gr.4 latków 
mgr Dobrochna Serafin nauczyciel przedszkola gr. 4-5 latków
lic. Monika Szkoda wychowanie przedszkolne gr. 6 latków 
mgr Agnieszka Karcz nauczyciel współorganizujący pracę w przedszkolu
mgr Agnieszka Rabus – język angielski,
mgr Ewelina Kotuła – religia
mgr Roksana Chabrzyk – wychowanie przedszkolne (nieobecność usprawiedliwiona)
mgr Katarzyna Stańczewska wychowanie przedszkolne (nieobecność usprawiedliwiona)