NASZE PRZEDSZKOLEUczymy – pracowitości, samodzielności otwartości i tolerancji, jak rozwijać umiejętności twórcze!

Odkrywamytalenty ukryte

 Dbamy – o bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój, aby Dzieci odkrywały swoje talenty.

Rozwijamy – wyobraźnię poprzez wspólną zabawę!

Kształcimy – twórczą postawę

ROK SZKOLNY 2020/2021 ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE ,PORANNE W PRZEDSZKOLU


Zajęcia plastyczno-manualne


Cel zajęć:
– rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci
-ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
– rozwijanie sprawności manualnych, orientacji w przestrzeni i wyobraźni plastycznej
– usprawnianie motoryki manualnej( ćw. rozluźniające napięcie mięśniowe, usprawniające staw nadgarstkowy, palce rąk)


Zajęcia muzyczno-ruchowe


Cel zajęć:
– kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej
– doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej
– usprawnianie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej w czasie zabaw


Zajęcia relaksacyjne


Cel zajęć:
– odreagowanie napięć, ochrona układu nerwowego oraz nabycie umiejętności wyciszenia się i relaksacji


Zajęcia manipulacyjno- konstrukcyjne


Cel zajęć:
– rozwój zręczności oraz koordynacji ruchowej
– usprawnianie procesów myślenia i koncentracji
– doskonalenie umiejętności cierpliwości i wytrwałości


Zajęcia/ zabawy w kącikach tematycznych


Cele zajęć:
– doskonalenie umiejętności zgodnej i grzecznej zabawy z rówieśnikami
– wykorzystanie już posiadanej wiedzy na temat roli mamy i taty w życiu rodzinnym
– doskonalenie umiejętności kulturalnego zachowywania się i przestrzeganie zasad
– dziecko potrafi wcielić się w członka rodziny lub odwzorowywać cechy zawodów


Zabawy kołowe


Cel zajęć:
– rozwijanie sprawności ruchowej
– zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka
-rozwijanie aktywności w zabawie i umiejętności współpracy z rówieśnikami
– usprawnianie małej i dużej motoryki


ROK SZKOLNY 2019/2020 Rozkład dnia w przedszkolu.

Grupa – 3 latki „Pszczółki”
Śniadanie – godz 8.30
Obiad – godz 12.00

Grupa- 4-5 latki „Motylki”
Śniadanie – godz 8.30
Obiad – godz 12.00

Grupa- 5-6 latki „Biedronki”
Śniadanie – godz 9.00
Obiad – godz 12.30

Grupa- 6 latki „Koniki Polne”
Śniadanie – godz 9.00
Obiad – godz 12.30

Oferta edukacyjna przedszkola

Zajęcia dodatkowe dla dzieci: 
1.Zajęcia taneczne prowadzone przez Klub Tańca Carmen . 
2.Język angielski – w ramach realizacji podstawy programowej , 3.Religia 
4.Zajęcia sportowo – ruchowe z elementami piłki nożnej prowadzone przez Klub Sportowy Diamond Football Academy. 
5.Zajęcia wokalno – artystyczne z zespołem „Serduszka Radości” 
6.Zajęcia z Judo.

Program międzynarodowy:

1.”Piękna nasza polska cała” – program międzynarodowy związany z obchodami 100 lecia odzyskania niepodległości 


Programy ogólnopolskie:

1. „Mały miś w świecie wielkiej literatury” – program ogólnopolski 
2. „Przyjaciel (nie)potrzebnej książki – program ogólnopolski 


Innowacje i programy autorskie:

1.Innowacja pedagogiczna :”Dobieszowice moja mała ojczyzna” – autorzy mgr Kamila Kozieł i mgr Anna Łach 


Zajęcia z PPP

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne mgr Monika Biegaj
Dla prawidłowego i satysfakcjonującego funkcjonowania dziecka ważne jest dobre samopoczucie, które w dużej mierze zależy od tego, jak układają się jego relacje z innymi. Podczas prowadzonych zajęć będą wykorzystywane bajki terapeutyczne, wiersze, muzyka relaksacyjna, pacynki itd. Zajęcia mają pomóc dzieciom w zrozumieniu własnych emocji i uczuć, a także emocji innych, przeciwdziałać powstawaniu zaburzeń zachowania, a jeśli już się one pojawią – mają pokazać jak sobie z nimi radzić. 

Zajęcia rozwijające kompetencje muzyczne mgr Roksana Chabrzyk
Celem zajęć jest kształtowanie percepcji słuchowej, poczucia rytmu, umiejętności interpretacji muzyki ruchem ciała, obcowanie z dźwiękiem, pobudzenie wyobraźni oraz rozwój ogólnej sprawności ruchowej. Zajęcia będą prowadzone za pomocą instrumentów muzycznych m; in: pianino, instrumenty perkusyjne, bum bum rurki oraz własnoręcznie zrobione instrumenty. W trakcie zajęć dzieci będą kształtować poczucie rytmu, poznawać różnorodne zabawy ze śpiewem, będą tworzyć własne improwizację do utworów muzycznych lub tworzyć ilustrację na ich podstawie. Zajęcia będą prowadzone metodą ruchową ekspresji twórczej Rudolfa Labana, metodą aktywnego słuchania muzyki, metodą ekspresji ruchowej Carla Orffa czy metodą aktywności wg. M & Ch. Knillów. 

Zajęcia rozwijające kompetencje plastyczne mgr Anna Łach
Na zajęciach tych dzieci będą stosować różne formy wypowiedzi plastycznej, pobudzać własną inicjatywę twórczą, rozwijać wyobraźnię, pomysłowość, podejmować nowe zadania łącząc różne technik w jednej pracy. Techniki plastyczne, które będą stosowane na zajęciach to m.in.: kolaż, origami, kirigami, odbijanie symetryczne, malowanie nitką, kalkograf, płaskorzeźba z plasteliny, itp. 

Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne mgr Kamila Kozieł
Zajęcia rozwijające zdolności z zakresu edukacji matematycznej, będą posiadały specjalnie przygotowany blok programowy zawierający treści kształtujące odporność emocjonalną dzieci i zdolność do zwiększonego wysiłku intelektualnego. Będą w nim występowały następujące kręgi tematyczne: orientacja przestrzenne, rytmy, umiejętność dodawania i odejmowania, wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumienia (przygotowanie do rozumienia pojęcia liczby naturalnej), umiejętność mierzenia długości, klasyfikacja, układanie rozwiązywanie zadań arytmetycznych, zapoznanie z wagą i sensem ważenia, mierzenie płynów, konstruowanie gier. Metodami wykorzystywanymi na zajęciach będą: metody praktyczne, eksperyment, doświadczenia, metody aktywizujące. 

Ramowy plan dnia

6:30-8:30 Schodzenie się dzieci 
 Zabawy indywidualne i w grupach,
 Korzystanie z gier i układanek stolikowych, 
 Zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,
 Utrwalenie poznanych w przedszkolu wierszy, piosenek,
 Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,
 Czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielki

8:30-9:30 Śniadanie
 Spełnianie przez dzieci obowiązków- czynności porządkowe,
 Przygotowanie do śniadania-wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych,
 opanowanie umiejętności mycia rąk,
 Czynności samoobsługowe,
 Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
 Kulturalne zachowanie się przy stole.

9:30-10:30 Zajęcia edukacyjne
W sali lub na powietrzu przeprowadzone wg planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową – uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g 15 obszarów edukacyjnych:
1.Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci.
2.Porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi.
3.Zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
4.Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
5.Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
6.Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
7.Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
8.Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
9.Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
10.Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew pląsy i taniec.
11.Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
12.Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
13.Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń. 14.Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
15.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. 
16.Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
17.Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
18.Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. 

10:30-11:30 Zabawy dowolne
 Zabawy dowolne w koącikach zainteresowań i na placu zabaw, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe. 

11:30-12:00 Relaksacja
 Słuchanie bajek relaksacyjnych,
 Zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
 Zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne. 

12:00-13:00 Obiad 
 Wdrażanie dzieci do samoobsługi,
 Wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych,
 Obiad- praca nad prawidłowym posługiwaniem się i widelcem, zwrócenie uwagi na poprawne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,
 Pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,
 Dbanie o utrzymanie czystości na stolikach. 

13.00 – 14.00 Zajęcia edukacyjno – relaksacyjne 
 Zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy w grupach oraz indywidualne przy stolikach, zabawy tematyczne, zabawy na dywanie

14.00- 14.30 Podwieczorek
 Przygotowanie do podwieczorku – zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.
 Podwieczorek 

14.30 – 15.00 Czytające przedszkole
 Suchanie bajek czytanych przez nauczyciela,
 Słuchanie muzyki relaksacyjnej.

15.00 – 16.30 Zabawy dowolne
 Utrwalenie poznanych treści, praca indywidualno – wyrównawcza, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy dowolne, zabawy stolikowe, rozchodzenie się dzieci do domów. Skip to content