Projekt edukacyjny
SPRAWOZDANIA KOŃCOWE Z REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO „AKADEMIA SUKCESU”

Sprawozdanie końcowe – język angielski

Akademia Sukcesu – wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Dobieszowicach

W ramach projektu Akademia Sukcesu realizowano zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego. Na zajęcia uczęszczali uczniowie klasy IV i VIII mający trudności w nauce języka angielskiego. Było to 14 uczniów. Zajęcia odbywały się w wymiarze 4h tygodniowo i prowadzone były zgodnie z harmonogramem.

Głównym celem zajęć było uzupełnienie braków edukacyjnych, usystematyzowanie zdobytej wiedzy, budowanie większej pewności siebie w posługiwaniu się językiem obcym oraz zwiększenie motywacji do nauki języka obcego, która ma ogromny wpływ na aktywność, chęć poznawania języka, komunikowanie się w nim, a także do podejmowania ryzyka.

Cele zajęć:

 • wspomaganie uczniów w doskonaleniu umiejętności czytania i pisania w języku angielskim,
 • ćwiczenie sprawności mówienia, słuchania i rozumienia tekstów pisanych,
 • ćwiczenie struktur gramatycznych oraz słownictwa,
 • wspomaganie uczniów podczas samodzielnego tworzenia wypowiedzi pisemnych i ustnych,
 • wyjaśnianie zagadnień omawianych podczas lekcji,
 • wyrabianie umiejętności pracy z multimedialnymi pomocami dydaktycznymi,
 • kształcenie umiejętności pracy w parach i grupach,
 • kształtowanie pozytywnego nastawienia do nauki języka obcego.

Zajęcia z języka angielskiego pozwalały na doskonalenie czterech podstawowych umiejętności językowych: czytania, mówienia, słuchania oraz pisania.

Dzięki zajęciom uczniowie kształtowali postawę ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur. Zajęcia sprzyjały również wzmocnieniu w uczniach wewnętrznej motywacji do nauki języka poprzez wprowadzenie elementów zabawy do nauczania, jak i uczenia się języka. Istotne elementy, które były kształtowane w pracy to: ćwiczenie poprawnej wymowy, akcentacji oraz intonacji poprzez ćwiczenia fonetyczne. Poznanie i utrwalenie poznanej leksyki poprzez poznawanie wyrażeń angielskich. Opanowanie prostych struktur gramatycznych stosowanych do wyrażenia teraźniejszości. Wzbogacanie słownictwa dotyczącego życia codziennego z uwzględnieniem realiów Anglii. Wprowadzenie elementów kształcenia kulturoznawczego będącego istotnym aspektem życia w społeczeństwie.

Na wstępie przeprowadzono diagnozę, która pozwoliła ustalić poziom osiągnięć

uczniów z języka angielskiego, a w rezultacie lepiej ukierunkować dalszą pracę. Zajęcia były realizowane zgodnie z tematyką zawartą we wcześniej przygotowanym programie.

W czasie zajęć

uczniowie korzystali z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. Mieli również możliwość

utrwalenia słownictwa, zagadnień gramatycznych z zakresu objętego programem nauczania z języka angielskiego. Uczniowie doskonalili także sprawności słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim. Udział w zajęciach pozwolił uczniom uzyskać lepsze oceny z języka angielskiego ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, prac domowych i przyczynił się do wzrostu motywacji do nauki języka angielskiego.

Uczniowie uzupełnili braki z treści programowych realizowanych na lekcjach języka angielskiego, stworzyli projekty wypowiedzi, zdobyli umiejętności formułowania krótkich wypowiedzi o sobie, rodzinie, najbliższym otoczeniu, zadawania prostych pytań oraz udzielania odpowiedzi Uczestnicy stworzyli swobodne projekty wypowiedzi ustnych przez co nabywali umiejętności komunikowania się w języku angielskim dzięki czemu stali się bardziej otwarci na podejmowanie głosu w języku obcym oraz zmotywowało ich to do dalszej nauki tego języka.

Metody wykorzystane podczas projektu:

 1. Odgrywanie ról, scenek.
 2. Ćwiczenia indywidualne i w parach.
 3. Gry i zabawy leksykalno-gramatyczne.
 4. Oglądowe.

Środki dydaktyczne wykorzystane podczas projektu:

 1. Programy multimedialne.
 2. Słowniki multimedialne.
 3. Karty pracy.
 4. Gry planszowe.
 5. Krzyżówki.
 6. Ćwiczenia interaktywne przygotowane przez nauczyciela.


REALIZACJA PROJEKTU – GEOGRAFIA – PODSUMOWANIE


1.W zajęciach wyrównawczo – dydaktycznych jak i zajęciach rozwijających uczestniczyło po 8 uczniów

2. Celem głównym kształcenie zdolności konsekwentnego, sumiennego, wytrwałego uczenia się oraz rozwoju osobistego.

3. Cele szczegółowe to kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych, które:

 • pomogą im funkcjonować we współczesnej rzeczywistości w odpowiednim dla siebie miejscu, które umożliwiałoby im rozwój zdolności, umiejętność samorealizacji, kształtowania odpowiednich postaw, zapewniało także umiejętność szybkiego przystosowywania się do wymogów szybko zmieniającego się świata,
 • kształtowania umiejętności pracy w grupie,
 • osiągania integracji społecznej,
 • kształtowanie umiejętności efektywnego zarządzania czasem,
 • kształtowania przedsiębiorczości,
 • budowania własnej wartości,
 • zatrudnienia.

4. Zajęcia odbywały się w formie:

 • wykładów z wykorzystaniem technik interaktywnych ( celem było wprowadzanie, podsumowanie, a także porządkowanie i usystematyzowanie zagadnień),
 • ćwiczeń indywidualnych i grupowych wdrażających nowe umiejętności i wiedzę (indywidualne oraz w grupach),
 • dyskusji, „burza mózgów”,
 • wspólnego poszukiwania rozwiązań w formie pracy grupowej (analiza problemu, wyciąganie wniosków, równoczesne odniesienie do doświadczenia i praktycznych działań),
 • ćwiczeń utrwalających,
 • zajęć terenowych.

5.Rezultatem zajęć jest:

 • zauważalny u każdego uczestnika postęp w zasobie wiedzy i umiejętności, a także ograniczenie istniejących braków. Spotkania pozwoliły na efektywne wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach geograficznych co skutkowało zdecydowanie lepszymi wynikami w nauce, zwiększoną aktywnością na lekcjach i zajęciach dodatkowych, powiększającym się zainteresowaniem przedmiotem, wzrostem wiary we własne możliwości, a w konsekwencji wzrost motywacji w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego celu.
 • ograniczenie braków dotyczących umiejętności w rozumowaniu i stosowaniu pojęć geograficznych
 • poprawa prawidłowego sposobu komunikowania się z innymi uczniami
 • lepsze poznanie przez uczniów otaczającego ich środowiska, w którym funkcjonują. Przybliżenie wiedzy geograficznej, która do tej pory była nowa lub niezrozumiała.
 • indywidualizacja zajęć wykształciła w uczniach: poczucie samodzielności, zainteresowania otaczającym światem i zachodzącymi w nim procesami i zjawiskami, chęć poznawania świata poprzez doświadczenia, obserwacje, eksperymenty.
 • uczniowie uczyli się wybierać właściwe dla siebie metody uczenia się by jeszcze lepiej przygotować się do nauki również w przyszłości.
 • poszerzenie wiedzy i nabycie nowych umiejętności geograficznych. Zajęcia pozwoliły wykształcić u dzieci logiczne myślenie niezbędne do rozwiązywania zadań na trudniejszym poziomie.
 • umożliwienie uczniom pracę z tablicą interaktywną oraz różnymi programami do nauki geografii .
 • uczniowie rozwinęli umiejętność prowadzenia obserwacji przyrodniczych i korzystania z odpowiednich do tego narzędzi. Uczniowie nabyli umiejętność min.: posługiwania się mapą w terenie, nabyli wiedzę o zjawiskach przyrodniczych, właściwościach wody, skał, budowie geologicznej Ziemi, minerałach, kamieniach półszlachetnych i szlachetnych, roli turystyki w rozwoju miast.
 • uczniowie uzyskali umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji pod kierunkiem nauczyciela a także samodzielnego, co pozytywnie wpływa na możliwość samodzielnego, skutecznego uczenia się przedmiotu w dalszym toku edukacji
 • budowanie świadomości ekologicznej, a w konsekwencji wykorzystanie zdobytej przez uczniów wiedzy w praktyce np. zdobycie umiejętności właściwego segregowania odpadów, pielęgnowania roślin, opiekowania się zwierzętami, propagowanie proekologicznych zachowań, dostrzeganie lokalnych nieprawidłowości (np. spalanie śmieci w przydomowych piecach, mycie samochodów w jeziorku, nad rzeką czy wywóz śmieci do lasu) jak i reagowanie na takie bezmyślne zachowania.
 • u wszystkich uczestników stwierdzono wzrost wiedzy i umiejętności geograficznych i ekologicznych.

6. W ramach zajęć uczniowie brali udział w zajęciach (warsztatach)

 • Centrum Edukacji Ekologicznej „Hydropolis” we Wrocławiu.

Warsztat: Hydropolis jako przykład rewitalizacji obiektów poprzemysłowych- ekspozycja poświęcona wodzie mieści się w XIX-wiecznym podziemnym zbiorniku wody czystej.

Warsztat: Wpływ migracji, gospodarki, turystyki na rozwój miast

 • Międzynarodowa Giełda Minerałów, Skamieniałości i Biżuterii w Krakowie

Warsztat:Bogactwo wnętrza Ziemi

Warsztat: Wpływ migracji, gospodarki, turystyki na rozwój miast.

 • Krajobraz wyżynny, wpływ działalności człowieka na zmiany w krajobrazie

7. W ramach projektu doposażono szkołę w:

 • Laptopy. Komputery wraz z odpowiednią infrastrukturą tworzą przestrzeń edukacyjną, która proponuje uczniom wiele atrakcyjnych elementów sprzyjających uczeniu się: • aktywne i interaktywne uczestnictwo w procesie rozwiązywania problemów, • możliwość współpracy zespołowej, • wyszukiwanie i dzielenie się informacją, • możliwość dyskusji i prezentacji, • konstruowanie wiedzy, • aktywności prowadzone zarówno przez nauczyciela, jak i uczniów.
 • Lornetkę
 • Multimedialny program „Geografia”. Program ten pozwala uczniowi poszerzyć wiadomości z zakresu geografii i orientacji na mapie. Zawiera wiele bardzo ciekawych zadań i ćwiczeń interaktywnych z różnych działów geografii. Umożliwia on także uczniowi sprawdzenie swojej wiedzy.
 • Multimedialny program „Przyroda nieożywiona i ekologia”. Również ten program pomaga uczniowi poszerzyć swoją wiedzę, sprawdzić ją w tematach związanych min.: z budową i historią Ziemi, procesami geologicznymi, skałami i minerałami środowiska naturalnego, a także ekologią. Szczególnie wiedza ekologiczna w obecnych czasach jest niezwykle istotna, a jej poznanie i zrozumienie to budowanie świadomości ekologicznej już od najmłodszych lat.
 • Multimedialny Atlas Geograficzny. Świat i kontynenty

8. Zaplanowany do realizacji w roku szkolnym 2020/2021 harmonogram zajęć z przyczyn wywołanych przez pandemię uległ zmianie i zajęcia były dostosowywane na bieżąco do sytuacji.

W roku szkolnym 2020/2021 odbyło się w sumie 16 godzin zajęć, w tym:

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 8 godzin
 • Zajęcia rozwijające – 8 godzin

9. W roku szkolnym 2021/2022 w miesiącach wrzesień, październik, listopad realizowano pozostałe godziny projektowe – do zrealizowania pozostało po 31 godzin. W wymienionych miesiącach wszystkie godziny zostały zrealizowane.Sprawozdanie z realizacji projektu” Akademia Sukcesu”

Zajęcia wyrównawcze z fizyki” Polubić fizykę”

Zajęcia wyrównawcze były propozycją skierowaną do uczniów mających problemy z opanowaniem umiejętności przewidzianych w podstawie programowej, a szczególnie do uczniów ze specyficznymi trudnościami. Z informacji dostarczonych przez pracowników PPP, jak również z rozmów z uczniami oraz rodzicami uczniów wynikało, iż niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspomagających pracę tych uczniów. Grupę objętą zajęciami stanowiło 8 uczniów klasy VII b ( w tym roku szkolnym klasa VIII b). Udział w tego typu zajęciach pozwolił tym uczniom zmniejszyć, a nawet wyrównać braki w stosunku do rówieśników. Dzięki zajęciom dodatkowym uczniowie mogli rozwijać kompetencje z fizyki poprzez naukę przez działanie, eksperymentowanie, poznawanie nowych zagadnień przez doświadczenie. Uczniowie także mogli :

1. Poszukiwać informacji na zadane tematy w różnych źródłach (literaturze naukowej i popularnonaukowej, programach multimedialnych i Internecie, podręcznikach i czasopismach), ich dokumentowanie, przedstawienie i przechowywanie.

2. Rozwiązywać zadania rachunkowe i problemowe o różnym stopniu trudności z zakresu przewidzianego dla danego poziomu kształcenia.

3. Planować i przeprowadzać doświadczenia związane z tematyką zajęć lub zaproponowanych przez uczniów. Przełamanie strachu przed fizyką ,ukazanie ciekawych stron przedmiotu, uświadomienie przydatności wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach a przede wszystkim uzupełnienie zaległości i braków w wiadomościach szczególnie po powrocie do nauki stacjonarnej , przywrócenie wiary we własne siły i możliwości oraz zmotywowanie do samodzielnej pracy to główne cele zrealizowane podczas zajęć. W dodatku poprawienie umiejętności obserwowania i opisywania zjawisk fizycznych, usprawnianie umiejętności opisywania zjawisk fizycznych z zastosowaniem technik matematycznych, przygotowanie do sprawdzianów wiadomości to również cele które w pełni zrealizowano.
W związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych w ubiegłym roku szkolnym i wznowieniem ich w tym rok szkolnym harmonogram i plany zajęć musiały zostać dostosowane do aktualnych potrzeb. W sumie zrealizowano 39 godzin zajęć wyrównawczych z fizyki.
Zakupiono następujące pomoce naukowe:
1.Jubilerska waga elektroniczna.
2.Decybelomierz cyfrowy .
3.Komora próżniowa.
4.Próżniowa rura Newtona.
5.Magnes a kula ziemska .
6.Pałeczki elektrostatyczne, szklane i ebonitowe.
7.Linie pola magnetycznego.
8.Maszyna elektrostatyczna.
9.Elektroskop dwulistkowy
Pomoce naukowe zakupione w ramach projektu wykorzystane zostały do indywidualnej pracy metodą doświadczalną.

Rezultatem zajęć jest zauważalny u każdego uczestnika postęp w zasobie wiedzy i umiejętności, a także ograniczenie istniejących braków. Spotkania pozwoliły na efektywne wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach. Efektem były lepsze wyniki w nauce, większa aktywność na zajęciach. Dzięki zajęciom dodatkowym uczniowie rozwinęli kompetencje z fizyki poprzez naukę przez działanie, eksperymentowanie, poznawanie nowych zagadnień przez doświadczeni. Główny cel jakim było przełamanie strachu przed tym trudnym przedmiotem oraz ukazanie jego ciekawych stron został osiągnięty.

Wykorzystywane metody i formy pracy

Zajęcia odbywały się w formie aktywnego treningu, w którym uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę w danej dziedzinie oraz umiejętności praktyczne potrzebne do zastosowania tej wiedzy w działaniu. Zajęcia odbywały się w formie:
1. warsztatów, indywidualnych i grupowych wdrażających nowe umiejętności i wiedzę,
2. dyskusji, „burza mózgów”,
3. wspólnego poszukiwania rozwiązań w formie pracy grupowej,
4. ćwiczeń utrwalających,
5. doświadczeń i eksperymentów.
Właśnie takie metody szkoleniowe pozwoliły na efektywne przyswojenie wiedzy . Uczniom udało się „Polubić fizykęSprawozdanie z realizacji projektu” Akademia Sukcesu”

Zajęcia wyrównawcze z chemii „ Polubić chemię”

Wysoki odsetek uczniów wymagających wsparcia w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej był powodem przeprowadzenia dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych u uczniów. Udział w tego typu zajęciach pozwolił uczniom zmniejszyć, a nawet wyrównać braki w stosunku do rówieśników. Diagnoza wykazała , iż uczniowie mają problemy z koncentracją, a dodatkowo odznaczają się niskim poziomem motywacji. Zdiagnozowano również problemy z komunikacją społeczną. Zajęcia wyrównawcze były propozycją skierowaną do uczniów mających problemy z opanowaniem umiejętności przewidzianych w podstawie programowej, a szczególnie do uczniów ze specyficznymi trudnościami. Celem  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych było stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju uczniom z trudnościami na miarę ich możliwości . W zajęciach wyrównawczych z chemii uczestniczyło 8 uczniów z klasy VII b ( obecnie uczniowie klasy VIII b) .


Główne cele takie jak:

 • przełamanie strachu przed chemią
 • ukazanie ciekawych stron przedmiotu.
 • uświadomienie przydatności wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach
 • uzupełnienie zaległości i braków w wiadomościach.
 • przywrócenie wiary we własne siły i możliwości.
 • zmotywowanie do samodzielnej pracy
 • poprawienie umiejętności obserwowania i opisywania zjawisk chemicznych
 • usprawnianie umiejętności opisywania zjawisk chemicznych z zastosowaniem technik matematycznych.
 • zaciekawienie chemią przez rozwiązywanie np. zagadek, krzyżówek.
 • wyjaśnianie bieżącego materiału.
 • przygotowanie do sprawdzianów wiadomości.
 • poprawienie umiejętności posługiwania się językiem chemicznym zostały zrealizowane.

Doposażono pracownię chemiczną w następujące pomoce naukowe.

1.Zestaw konstrukcyjny
2.Model atomu 3D
3. Zbiór zadań z chemii Wydawnictwo Nowa Era

Pomoce naukowe zakupione w ramach projektu wykorzystane zostały do indywidualnej pracy metodą doświadczalną .Szczególnie przydatne okazały się zbiory zadań z chemii. Podczas zajęć uczniowie nauczyli się planowania doświadczeń chemicznych, wykonania ich , obserwacji przebieg i wyciągania wniosków . Rozwinęli umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym. Zajęcie wyrównawcze z chemii pozwoliły uczniom zmniejszyć, a nawet wyrównać braki w stosunku do swoich rówieśników. Efektem tego było osiągnięcie wysokich ocen z tego przedmiotu na koniec roku, jak również osiąganie pozytywnych ocen z sprawdzianów, kartkówek czy odpowiedzi ustnych. Dzięki zajęciom dodatkowym uczniowie rozwinęli kompetencje z chemii poprzez naukę przez działanie, eksperymentowanie, poznawanie nowych zagadnień przez doświadczeni czy też rozwiązywanie zadań. Główny cel jakim było przełamanie strachu przed tym trudnym przedmiotem oraz ukazanie jego ciekawych stron został osiągnięty. Wykorzystywane metody i formy pracy Zajęcia odbywały się w formie aktywnego treningu, w którym uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę w danej dziedzinie oraz umiejętności praktyczne potrzebne do zastosowania tej wiedzy w działaniu.
Zajęcia odbywały się w formie:
1. wykładów interaktywnych,
2. warsztatów, indywidualnych i grupowych wdrażających nowe umiejętności i wiedzę,
3. dyskusji, „burza mózgów”,
4. wspólnego poszukiwania rozwiązań w formie pracy grupowej,
5. ćwiczeń utrwalających,
6. doświadczeń i eksperymentów. Uczniom udało się „Polubić chemię”Sprawozdanie z realizacji projektu” Akademia Sukcesu”

Zajęcia rozwijające zainteresowania biologiczne „W świecie roślin i zwierząt”

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji poprzez indywidualizację pracy z uczniem. Wczesne wykrywanie i trafne diagnozowanie specjalnych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych dzieci i młodzieży stanowią podstawę troski o zapewnianie im warunków sprzyjających urzeczywistnieniu potencjału rozwojowego, osiągnięciu wykształcenia odpowiadającego temu potencjałowi i przygotowaniu się do samodzielnego, wartościowego i satysfakcjonującego życia w społeczeństwie w okresie dorosłości. Na zajęciach z biologii przeprowadzona obserwacja pokazała , że dla zdolnych uczniów konieczne jest wprowadzenie dodatkowych zajęć rozwijających, ponieważ nie mają szansy rozwijać swoich zdolności podczas normalnych zajęć lekcyjnych, gdyż zbyt duża grupa uczniów z deficytami absorbuje uwagę i czas nauczyciela. Zorganizowane zajęcia miały na celu pomóc uczniom w zdobyciu dodatkowej wiedzy i umiejętności przyrodniczych, pozwalających sprostać stawianym im wymaganiom. Programy obejmowały treści nauczania wychodzące poza podstawę programową obowiązującą w kształceniu uczniów na tym etapie kształcenia. Analizie podlegało również wyposażenie pracowni w pomoce naukowe. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy 7 b obecnie 8b. Zrealizowano 39 godzin zajęć Organizacja tych zajęć pozwoliła na :

 • rozwijanie zainteresowań biologicznych, skłanianie do samodzielnego poznawania świata żywego,
 • poznawanie różnorodności świata żywego,
 • kształcenie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska przyrodniczego,
 • wyzwolenie postawy aktywnej wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego,
 • kształcenie umiejętności porządkowania wiadomości i dostrzegania związków między organizmami a środowiskiem przyrodniczym,
 • doskonalenie umiejętności pracy aktywnymi metodami,
 • ćwiczenie umiejętności posługiwania się mikroskopem i wykonywania preparatów,
 • nabywanie umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, substancjami i wyrobami o poznanym składzie chemicznym,
 • kształcenie umiejętności opracowywania wyników obserwacji i doświadczeń,
 • kształtowanie umiejętności analizowania  i interpretowania wyników obserwacji i doświadczeń,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole
 • przygotowanie do egzaminu zewnętrznego

Wszystkie założone cele zostały osiągnięte. Rezultatem zajęć była także poprawa w zakresie współpracy i funkcjonowania w grupie szczególnie pop powrocie z nauki zdalnej. Uczniowie rozwinęły umiejętność prowadzenia obserwacji przyrodniczych i korzystania z odpowiednich do tego narzędzi. Zajęcia z biologii miały na celu wyjaśnienie zasad posługiwania się mikroskopem, naukę samodzielnej pracy z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego, tworzenie preparatów. Uczniowie w trakcie zajęć poznali sprzęt laboratoryjnych , nauczyli się wykonywać samodzielnie preparaty świeże i korzystali z preparatów gotowych. Razem z nauczycielem przygotowywali doświadczenia biologiczne, określali hipotezy, cele, próby kontrolne i badawcze oraz wyciągali wnioski. Wiedzę poznaną na lekcjach mogli wykorzystać w praktyce. Uczniowie nabyli umiejętność rozpoznawania podstawowych gatunków roślin i zwierząt, elementów ekosystemu należących do biotopu i biocenozy.

Wykaz doposażenia pracowni biologicznej

1.Ucho. Duży model demonstracyny

2.Oko. Model demonstracyjny

3.Model DNA

4. Szkielet człowieka 170 cm. Model

5. Model skóry. Przekrój

6.Komórka roślinna

7.Model kwiatu

8.Komórka zwierzęca

9. Szkiełka podstawowe

10. Szkiełka nakrywkowe

11. Mózg. Model anatomiczny

12. Akcesoria do mikroskopu

13. Mikroskopy powiększenie 64x-640x

14. Zoologia. Preparaty mikroskopowe

15.Zestaw preparatów mikroskopowych- przyroda

16. Bakterie. Preparaty mikroskopowe

17. Tkanki człowieka zdrowe- cz. I

18. Tkanki człowieka zdrowe- cz. II

19. Tkanki człowieka zmienione chorobotwórczo

20. Bezkręgowce. Zestaw preparatów mikroskopowych

21. Grzyby. Zestaw preparatów mikroskopowych

22. Komórki i tkanki zwierzęce ssaków

23. Model łodygi rośliny jednoliściennej

24. Model łodygi rośliny dwuliściennej

25. Gołąb. Szkielet

26. Ryba. Szkielet

27. Żaba. Szkielet

28. Model komórki zwierzęcej. Przekrój

29. Królik. Szkielet

30. Parki Narodowe

31. Komórka zwierzęca

Wszystkie zakupione pomoce naukowe zastały wykorzystane podczas zajęć. Zorganizowane zajęcia miały na celu pomóc uczniom w zdobyciu dodatkowej wiedzy i umiejętności przyrodniczych, pozwalających sprostać stawianym im wymaganiom. Programy obejmowały treści nauczania wychodzące poza podstawę programową obowiązującą w kształceniu uczniów na tym etapie kształcenia. Zajęcia prowadzone były metodą eksperymentu w pracowni doposażonej w odpowiednie narzędzia TIK i pomoce dydaktyczne. Były one dla uczniów wspaniałą okazją do rozwijania pomysłowości, samodzielności, zdolności i twórczego myślenia. Współczesna nauka biologii opiera się o wiele ciekawych interaktywnych modeli biologicznych, które w jeszcze ciekawszy sposób przedstawiają treści nauczania i zachęcają do zainteresowania ucznia konkretnymi zagadnieniami zawartymi w podstawie ponadprogramowej.

Wykorzystywane metody i formy pracy

Zajęcia odbywały się w formie aktywnego treningu, w którym uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę w danej dziedzinie oraz umiejętności praktyczne potrzebne do zastosowania tej wiedzy w działaniu.
Zajęcia odbywały się w formie:
1. wykładów interaktywnych
2. warsztatów, indywidualnych i grupowych wdrażających nowe umiejętności i wiedzę (indywidualne oraz w grupach),
3. dyskusji, „burza mózgów”,
4. wspólnego poszukiwania rozwiązań w formie pracy grupowej
5. ćwiczeń utrwalających,
6. doświadczeń i eksperymentów.

Program zajęć przeznaczony był dla uczniów szczególnie zainteresowanych biologią, ale również dla takich, którzy mają trudności i chcieliby trochę bardziej się z biologią „oswoić”.

Nasze działania

Projekt „Akademia sukcesu – wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Dobieszowicach” polega na realizacji zadań z zakresu indywidualizacji w procesie nauczania w obszarze zarówno uzdolnień jak i szczególnych trudności uczniów. Skierowany jest do uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej. Tematyka projektu i dobrane działania odpowiadają zdiagnozowanym potrzebom. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji poprzez indywidualizację pracy z uczniem.

Projekt realizowany jest od lipca 2020 r. i ma trwać do końca listopada 2021r. Finansowany jest ze środków UE. W ramach projektu zaplanowano różnorodne zajęcia dla uczniów kl. IV- VIII: z matematyki zajęcia wyrównawcze dla kl. VII i rozwijające dla kl. IV i VIII. Z przedmiotów przyrodniczych w kl. VII odbywają się zajęcia wyrównawcze z fizyki i chemii oraz geografii w kl. V- VIII i rozwijające zdolności z biologii w kl. VII oraz zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego. Treści realizowane na zajęciach są różnorodne, mają poszerzać wiadomości, które uczniowie już posiadają a także dają możliwość poruszania zagadnień wykraczających poza program nauczania. Dla uczniów, którzy lubią współzawodnictwo dają lepsze możliwości do przygotowania uczniów do konkursów przedmiotowych.

Uczniowie na zajęciach mają możliwość:

· przypomnienia i opanowania treści sprawiających trudności

· kompensacji deficytów

· rozwijania i budowy własnych zasobów

· zdobyć wiedzę i umiejętności wykraczające poza zakres programu danej klasy

· współpracować w grupie

· uczyć się gospodarowania czasem

· bycia kreatywnym, samodzielnym, spontanicznym

– pozwoliły uczniom zmniejszyć, a nawet wyrównać braki w stosunku do swoich rówieśników

– rozwijania pomysłowości, zdolności i twórczego myślenia, oraz integracji po powrocie do nauczania stacjonarnego.

Uczniowie poznawali różnorodne techniki uczenia się i korzystania z materiałów multimedialnych w celu tworzenia własnych krzyżówek oraz quizów przydatnych do nauki języka.

Sale i pracownie przedmiotowe zostały doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne ( komora próżniowa, plansza interaktywna, atlas multimedialny, zestawy konstrukcyjne, programy multimedialne, gry, układanki, itp. ) materiały dydaktyczne, sprzęt komputerowy , drukarki, magiczny dywan.

Praca na zajęciach wyzwala w uczniach chęć pokonywania trudności, samodzielnego dociekania i rozwiązywania różnorodnych problemów oraz wzmacniała ogólną aktywność ucznia.

Zajęcia mają wpływ na rozwój dziecka w wielu kierunkach, mogą w dużym stopniu wpłynąć na jego osobę, zdolności, rozwinąć w nim talenty, pasje a przede wszystkim dać możliwość wykazania się oraz uwierzyć we własne możliwości. Główny cel jakim było przełamanie strachu przed tymi trudnymi przedmiotami oraz ukazanie ich ciekawych stron został osiągnięty.Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

Projekt Edukacyjny:
„Akademia sukcesu”

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Dobieszowicach realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego
i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Celem projektu pn. „Akademia sukcesu – wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Dobieszowicach” jest poprawa dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego w Szkole Podstawowej w Dobieszowicach w trakcie trwania projektu, poprzez realizację zadań zmierzających do kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych wśród 46 uczniów (25K/21M). W zakresie wyrównywania szans edukacyjnych poprzez zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów słabszych z matematyki, nauk przyrodniczych
i doskonalące z języka angielskiego, wraz z doposażeniem pracowni, a także w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizację zajęć opartych na metodzie eksperymentu z matematyki i biologii, wraz z doposażeniem pracowni.

Wartość całkowita projektu: 162 627,20 PLN

Dofinansowanie z UE: 90%

HARMONOGRAM PROJEKTU:

„Akademia Sukcesu” 2020/20211 października rozpoczęły się w naszej szkole zajęcia nauczycieli z uczniami w ramach projektu: „AKADEMIA SUKCESU”.


Uczniowie uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających zainteresowania z następujących przedmiotów : biologia, chemia, fizyka, geografia, język angielski
i matematyka. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli:p. mgr inż. Tamarę Pudo

p. mgr Jolantę Karcz

p. mgr Marzenę Kubica

p. mgr Agniejszkę Rabus


Tak przedstawia się tygodniowy harmonogram zajęć:


Żółty – Tamara Pudo

Zielony – Jolanta Karcz

Niebieski – Agnieszka Rabus

Czerwony – Marzena Kubica

Pomoce do nauki fizyki i chemii

Pomoce do nauki matematyki

Pomoce do nauki języka angielskiego


Skip to content