Projekt edukacyjnyNasze działania

Projekt „Akademia sukcesu – wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Dobieszowicach” polega na realizacji zadań z zakresu indywidualizacji w procesie nauczania w obszarze zarówno uzdolnień jak i szczególnych trudności uczniów. Skierowany jest do uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej. Tematyka projektu i dobrane działania odpowiadają zdiagnozowanym potrzebom. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji poprzez indywidualizację pracy z uczniem.

Projekt realizowany jest od lipca 2020 r. i ma trwać do końca listopada 2021r. Finansowany jest ze środków UE. W ramach projektu zaplanowano różnorodne zajęcia dla uczniów kl. IV- VIII: z matematyki zajęcia wyrównawcze dla kl. VII i rozwijające dla kl. IV i VIII. Z przedmiotów przyrodniczych w kl. VII odbywają się zajęcia wyrównawcze z fizyki i chemii oraz geografii w kl. V- VIII i rozwijające zdolności z biologii w kl. VII oraz zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego. Treści realizowane na zajęciach są różnorodne, mają poszerzać wiadomości, które uczniowie już posiadają a także dają możliwość poruszania zagadnień wykraczających poza program nauczania. Dla uczniów, którzy lubią współzawodnictwo dają lepsze możliwości do przygotowania uczniów do konkursów przedmiotowych.

Uczniowie na zajęciach mają możliwość:

· przypomnienia i opanowania treści sprawiających trudności

· kompensacji deficytów

· rozwijania i budowy własnych zasobów

· zdobyć wiedzę i umiejętności wykraczające poza zakres programu danej klasy

· współpracować w grupie

· uczyć się gospodarowania czasem

· bycia kreatywnym, samodzielnym, spontanicznym

– pozwoliły uczniom zmniejszyć, a nawet wyrównać braki w stosunku do swoich rówieśników

– rozwijania pomysłowości, zdolności i twórczego myślenia, oraz integracji po powrocie do nauczania stacjonarnego.

Uczniowie poznawali różnorodne techniki uczenia się i korzystania z materiałów multimedialnych w celu tworzenia własnych krzyżówek oraz quizów przydatnych do nauki języka.

Sale i pracownie przedmiotowe zostały doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne ( komora próżniowa, plansza interaktywna, atlas multimedialny, zestawy konstrukcyjne, programy multimedialne, gry, układanki, itp. ) materiały dydaktyczne, sprzęt komputerowy , drukarki, magiczny dywan.

Praca na zajęciach wyzwala w uczniach chęć pokonywania trudności, samodzielnego dociekania i rozwiązywania różnorodnych problemów oraz wzmacniała ogólną aktywność ucznia.

Zajęcia mają wpływ na rozwój dziecka w wielu kierunkach, mogą w dużym stopniu wpłynąć na jego osobę, zdolności, rozwinąć w nim talenty, pasje a przede wszystkim dać możliwość wykazania się oraz uwierzyć we własne możliwości. Główny cel jakim było przełamanie strachu przed tymi trudnymi przedmiotami oraz ukazanie ich ciekawych stron został osiągnięty.Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

Projekt Edukacyjny:
„Akademia sukcesu”

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Dobieszowicach realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego
i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Celem projektu pn. „Akademia sukcesu – wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Dobieszowicach” jest poprawa dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego w Szkole Podstawowej w Dobieszowicach w trakcie trwania projektu, poprzez realizację zadań zmierzających do kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych wśród 46 uczniów (25K/21M). W zakresie wyrównywania szans edukacyjnych poprzez zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów słabszych z matematyki, nauk przyrodniczych
i doskonalące z języka angielskiego, wraz z doposażeniem pracowni, a także w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizację zajęć opartych na metodzie eksperymentu z matematyki i biologii, wraz z doposażeniem pracowni.

Wartość całkowita projektu: 162 627,20 PLN

Dofinansowanie z UE: 90%

HARMONOGRAM PROJEKTU:

„Akademia Sukcesu” 2020/20211 października rozpoczęły się w naszej szkole zajęcia nauczycieli z uczniami w ramach projektu: „AKADEMIA SUKCESU”.


Uczniowie uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających zainteresowania z następujących przedmiotów : biologia, chemia, fizyka, geografia, język angielski
i matematyka. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli:p. mgr inż. Tamarę Pudo

p. mgr Jolantę Karcz

p. mgr Marzenę Kubica

p. mgr Agniejszkę Rabus


Tak przedstawia się tygodniowy harmonogram zajęć:


Żółty – Tamara Pudo

Zielony – Jolanta Karcz

Niebieski – Agnieszka Rabus

Czerwony – Marzena Kubica

Pomoce do nauki fizyki i chemii

Pomoce do nauki matematyki

Pomoce do nauki języka angielskiego