Projekt edukacyjny


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

Projekt Edukacyjny:
„Akademia sukcesu”

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Dobieszowicach realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego
i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Celem projektu pn. „Akademia sukcesu – wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Dobieszowicach” jest poprawa dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego w Szkole Podstawowej w Dobieszowicach w trakcie trwania projektu, poprzez realizację zadań zmierzających do kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych wśród 46 uczniów (25K/21M). W zakresie wyrównywania szans edukacyjnych poprzez zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów słabszych z matematyki, nauk przyrodniczych
i doskonalące z języka angielskiego, wraz z doposażeniem pracowni, a także w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizację zajęć opartych na metodzie eksperymentu z matematyki i biologii, wraz z doposażeniem pracowni.

Wartość całkowita projektu: 162 627,20 PLN

Dofinansowanie z UE: 90%

HARMONOGRAM PROJEKTU:

„Akademia Sukcesu” 2020/20211 października rozpoczęły się w naszej szkole zajęcia nauczycieli z uczniami w ramach projektu: „AKADEMIA SUKCESU”.


Uczniowie uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających zainteresowania z następujących przedmiotów : biologia, chemia, fizyka, geografia, język angielski
i matematyka. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli:p. mgr inż. Tamarę Pudo

p. mgr Jolantę Karcz

p. mgr Marzenę Kubica

p. mgr Agniejszkę Rabus


Tak przedstawia się tygodniowy harmonogram zajęć:


Żółty – Tamara Pudo

Zielony – Jolanta Karcz

Niebieski – Agnieszka Rabus

Czerwony – Marzena Kubica

Pomoce do nauki fizyki i chemii

Pomoce do nauki matematyki

Pomoce do nauki języka angielskiego