Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasistówZaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasistyZaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostaną przekazane każdemu absolwentowi szkoły podstawowej (którą dany absolwent ukończył) 31 lipca od godziny 10.00 w sekretariacie szkoły.


Absolwenci szkół podstawowych będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które można pobrać  w sekretariacie  szkoły. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.

 Najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych:

1) Do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje. W 2020 r. możliwe jest:

a) przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 1 zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

ALBO

b) przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

2) 12 sierpnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.

3) Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został

zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do 4 sierpnia).

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.


Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 są dostępne na:

– stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do szkolponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021)

– stronach internetowych kuratoriów oświaty

– stronach internetowych poszczególnych szkół ponadpodstawowych.

Skip to content