OGŁOSZENIE!


Szanowni Rodzice.


Przypominam:


Od poniedziałku, 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych.
Przedszkole będzie funkcjonowało bez zmian, stacjonarnie w określonym reżimie sanitarnym.
Od poniedziałku, 20 grudnia br. szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów z klas I – III, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.
Dyrektor – na wniosek Rodzica – umożliwia opiekę świetlicową (wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły).
Wniosek do pobrania
Kilka informacji dotyczących praktycznych rozwiązań, które mają na celu jak najszybsze osiągnięcie stabilnego i efektywnego procesu nauczania.
1. W Szkole Podstawowej w Dobieszowicach roku szkolnym 2021/2022 w ogłoszonym przez dyrektora terminie prowadzone jest nauczanie na odległość.
2. Nauczyciele zobowiązani są do świadczenia pracy w zmienionych warunkach, realizacji podstawy programowej, wykorzystując metody i techniki pracy zdalnej. Wszyscy nauczyciele i uczniowie klas I – VIII pracują według obowiązującego dotychczas planu lekcji w formie on – line na platformie Google Classroom oraz przez dziennik elektroniczny
3. Uczniowie mają obowiązek systematycznego uczestniczenia w zajęciach, które szkoła organizuje zdalnie.
Kształcenie zdalne dla uczniów jest obowiązkowe.
4. Podstawową formą komunikowania się szkoły z uczniami i ich rodzicami jest dziennik Vulcan. Rodzice uczniów pozostają z wychowawcami w bieżącym kontakcie.
5. Problemy uczniów w nauce, zastrzeżenia dotyczące frekwencji na zajęciach lub inne zauważone przez nauczycieli niepojące sprawy należy pilnie zgłaszać do wychowawcy, który po analizie decyduje o potrzebie poinformowania o sprawie rodziców, pedagoga, psychologa czy dyrektora szkoły.
6. Pedagog, logopeda specjaliści i nauczyciele współorganizujący kształcenie ucznia będą pracowali stacjonarnie w dotychczasowych godzinach pracy.
7. Biblioteka szkolna będzie otwarta w tych samych godz. pracy.
8. Zajęcia dodatkowe wynikające z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii specjaliści realizują w formie stacjonarnej. W sytuacjach wyjątkowych zajęcia mogą odbywać się zdalnie.
9. W przypadku konieczności przeprowadzenia konsultacji, poprawy sprawdzianu, indywidualnej pracy nauczyciela wspomagającego z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego istnieje możliwość pracy na terenie szkoły.
10. Uczniowie i Rodzice mogą w godzinach pracy szkoły (8.00-16.00) przychodzić w celu zabrania z szafek potrzebnych rzeczy (najlepiej uprzedziwszy o tym zamiarze telefonicznie), spotkania z nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, dyrektorem szkoły (w tej sytuacji wyłącznie po uprzednim umówieniu się).
11. W razie pytań lub wątpliwości proszę rodziców o zachowanie ścieżki służbowej i zgłaszanie się w pierwszej kolejności do nauczycieli przedmiotu lub wychowawców.Obszar załączników


Skip to content