ZMIANY DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO


ZMIANY DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W DOBIESZOWICACH

OD 20 GRUDNIA 2021 DO 9 STYCZNIA 2022 ROKU

Od poniedziałku, 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych.

Przedszkole będzie funkcjonowało bez zmian, stacjonarnie w określonym reżimie sanitarnym.

Od poniedziałku, 20 grudnia br. szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów z klas I – III, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.

Dyrektor – na wniosek Rodzica – umożliwia opiekę świetlicową (wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły).

Chciałabym przypomnieć Państwu kilka informacji dotyczących praktycznych rozwiązań, które mają na celu jak najszybsze osiągnięcie stabilnego i efektywnego procesu nauczania.

1. W Szkole Podstawowej w Dobieszowicach roku szkolnym 2021/2022 w ogłoszonym przez dyrektora terminie prowadzone jest nauczanie na odległość.

2. Nauczyciele zobowiązani są do świadczenia pracy w zmienionych warunkach, realizacji podstawy programowej, wykorzystując metody i techniki pracy zdalnej. Wszyscy nauczyciele i uczniowie klas I – VIII pracują według obowiązującego dotychczas planu lekcji w formie on – line na platformie Google Classroom oraz przez dziennik elektroniczny

3. Uczniowie mają obowiązek systematycznego uczestniczenia w zajęciach, które szkoła organizuje zdalnie.

Kształcenie zdalne dla uczniów jest obowiązkowe.

4. Podstawową formą komunikowania się szkoły z uczniami i ich rodzicami jest dziennik Vulcan. Rodzice uczniów pozostają z wychowawcami w bieżącym kontakcie.

5. Problemy uczniów w nauce, zastrzeżenia dotyczące frekwencji na zajęciach lub inne zauważone przez nauczycieli niepojące sprawy należy pilnie zgłaszać do wychowawcy, który po analizie decyduje o potrzebie poinformowania o sprawie rodziców, pedagoga, psychologa czy dyrektora szkoły.

6. Pedagog, logopeda specjaliści i nauczyciele współorganizujący kształcenie ucznia będą pracowali stacjonarnie w dotychczasowych godzinach pracy.

7. Biblioteka szkolna będzie otwarta w tych samych godz. pracy.

8. Zajęcia dodatkowe wynikające z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii specjaliści realizują w formie stacjonarnej. W sytuacjach wyjątkowych zajęcia mogą odbywać się zdalnie.

9. W przypadku konieczności przeprowadzenia konsultacji, poprawy sprawdzianu, indywidualnej pracy nauczyciela wspomagającego z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego istnieje możliwość pracy na terenie szkoły.

10. Uczniowie i Rodzice mogą w godzinach pracy szkoły (8.00-16.00) przychodzić w celu zabrania z szafek potrzebnych rzeczy (najlepiej uprzedziwszy o tym zamiarze telefonicznie), spotkania z nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, dyrektorem szkoły (w tej sytuacji wyłącznie po uprzednim umówieniu się).

11. W razie pytań lub wątpliwości proszę rodziców o zachowanie ścieżki służbowej i zgłaszanie się w pierwszej kolejności do nauczycieli przedmiotu lub wychowawców.

Z wyrazami szacunku Aneta Kocot

dyrektor szkoły


Skip to content