Rekrutacja do klasy I


REKRUTACJA DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2023/2024


Rekrutacja do kl.1 - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tomasz Morusa w Otwocku

Zgodnie z zarządzeniem Nr OK.0050.12.2023 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla klas pierwszych szkół podstawowych

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach ogłasza: rekrutację dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej w Dobieszowicach na rok szkolny 2023/2024

  1. Z urzędu są przyjmowane dzieci zamieszkałe w obwodzie tj. sołectwa: Dobieszowice i Wymysłów oraz ul. Bażantów, ul. Bocianów, ul. Drozdów, ul. Gminna, ul. Ks. Mariana  Bogusa, ul. Młyńska, ul. Słowików i ul. Żurawia w Bobrownikach na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów. 

2) Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

Wnioski/zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w sekretariacie ZSP w Dobieszowicach w terminie

od 28.02.2023 r.do 24.03.2023 r. do godz. 15.00


DOKUMENTY DO POBRANIA:


Skip to content