REKRUTACJA DO KLASY I


Zgodnie z zarządzeniem Nr OK.0050.13.2024 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 24 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 dla klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych

przez Gminę Bobrowniki

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach ogłasza

rekrutację dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej w Dobieszowicach na rok szkolny 2024/2025

1. Z urzędu są przyjmowane dzieci zamieszkałe w obwodzie tj. sołectwa: Dobieszowice i Wymysłów oraz ul. Bażantów, ul. Bocianów, ul. Drozdów, ul. Gminna, ul. Ks. Mariana  Bogusa, ul. Młyńska, ul. Słowików i ul. Żurawia w Bobrownikach na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów. 

 2. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

Wnioski/zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w sekretariacie ZSP w Dobieszowicach w terminie:

od 26.02.2024 r. do 22.03.2024 r. do godz. 15.00  


Skip to content