Egzamin ósmoklasisty i rekrutacjahttps://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/20201216_Egzamin_E8_w_2021_r.pdf


Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowychRekrutacja do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych
•czteroletnie liceum ogólnokształcące,
•pięcioletnie technikum,
•trzyletnia branżowa szkoła I stopnia,
•dwuletnia branżowa szkoła II stopnia dla osób posiadających świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej,
•szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie

Rekrutacja do pierwszych klas liceum ogólnokształcącego.
Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Rekrutacja do pierwszych klas technikum i branżowej szkoły I stopnia.
Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (prawo jazdy kategorii C lub C+E).  

Rekrutacja pracowników młodocianych do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia
Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu zawiera pracodawca z młodocianym, w terminie przyjęć kandydatów do branżowych szkół I stopnia. Pracodawca zatrudniający młodocianych w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu co do zasady, kieruje ich na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia. Istnieje także możliwość dokształcania teoretycznego w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych.

Rekrutacja do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych dwujęzycznych lub oddziałów dwujęzycznych w szkołach ponadpodstawowych.
Do klasy I przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają warunki: posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych. Do klasy wstępnej przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają warunki: posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

Rekrutacja do szkół sportowych
Do klasy I przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają poniższe warunki :posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, posiadają bardzo dobry stan zdrowia (orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej), posiadają orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki w szkole lub oddziale wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły, uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: wyniki egzaminu ósmoklasisty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły,wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.


Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkoły, w której realizowany program wymaga indywidualnych predyspozycji kandydatów, należy pamiętać np. o wynikach prób sprawności fizycznej, sprawdzianu predyspozycji językowych, sprawdzianu kompetencji językowych.

Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych w zakresie zasad przeprowadzania i przystępowania do egzaminu ósmoklasisty

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.

Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty uprawniających laureatów i finalistów tych olimpiad do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu ogłasza Minister Edukacji Narodowej w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej MEN.

Uczeń zwolniony z egzaminu będzie miał na    zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu wpisane słowo – odpowiednio – „zwolniony” lub „zwolniona” oraz maksymalny wynik, tj. „100%” (wynik procentowy) oraz „100” (wynik na skali centylowej)

Kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowychorganizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.

Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych o zasięgu: międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, powiatowym oznaczają miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem nadanym na podstawie ustalonego przez organizatora regulaminu zawodów.

Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:
– międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
– krajowym – przyznaje się 3 punkty,
– wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
– powiatowym – przyznaje się 1 punkt.


Przeliczanie punktów za wyniki egzaminów ósmoklasisty (zadanie komisji rekrutacyjnej w szkole):

Wynik przedstawiony w procentach z:
języka polskiego, matematyki, mnoży się przez 0,35.

Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.
– Za egzamin z języka polskiego uczeń może uzyskać maksymalnie- 35 punktów.
– Za egzamin z matematyki uczeń może uzyskać maksymalnie- 35 punktów.
– Za egzamin z języka obcego nowożytnego uczeń może uzyskać maksymalnie- 30punktów.

Razem za egzamin maksymalnie – 100 punktów.

Przeliczanie punktów za świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przyznaje się 18 punktów za ocenę celującą) –  maksymalnie 72 punkty
np.:
– język polski – maksymalnie –  18 punktów,
– matematyka – maksymalnie –   18 punktów,
– jeden przedmiot – maksymalnie –   18 punktów,
– drugi przedmiot – maksymalnie –   18 punktów.

Przeliczanie punktów za świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
– Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
– Za szczególne osiągnięcia z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach – maksymalnie 18 punktów.
– Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, przyznaje się 3 punkty. 

Razem: 72 punkty + 7 punktów + 18 punktów + 3 punkty = 100 punktów


Rekrutacja 2020/2021 – podstawy prawne
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
– Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.).
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

Skip to content