BEZPIECZNE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021Szanowni Rodzice i Opiekunowie!Dnia 1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 w trybie stacjonarnym. W związku z tym informujemy, iż na ten dzień zaplanowaliśmy krótkie spotkania uczniów z wychowawcami. Z uwagi na obowiązujący stan epidemiologiczny, rezygnujemy z uroczystej inauguracji i ograniczymy się do przekazania niezbędnych informacji. W związku z tym wcześniej podaliśmy  harmonogram rozpoczęcia roku.
Przypominamy o obowiązującym reżimie sanitarnym, czyli:

1.  uczniowie przychodzą do szkoły na wyznaczoną godzinę i wchodzą na teren szkoły wyznaczonym wejściem ,gdzie czeka na nich wychowawca.
2. uczniowie na teren szkoły, szatni wchodzą w maseczkach, które ściągają dopiero po wejściu do swojej klasy,posiadają własny notatnik i długopis,

Dokładne wytyczne i wewnętrzne procedury i regulaminy zostaną przekazane uczniom przez wychowawców.
Szanowni Rodzice i Opiekunowie uczniów klas I!uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla pierwszoklasistów odbędzie się w sali gimnastycznej:
godz.9.00 klasa Ia
godz.9.30 klasa Ib
Zapraszamy na uroczystość jednego rodzica lub opiekuna dziecka – maseczka obowiązkowa 🙂


DYREKTOR SZKOŁY
Aneta Kocot

Organizacja zajęć w szkole w związku z zagrożeniem zachorowania na COVID-19w Szkole Podstawowej w Dobieszowicach


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
3. Uczniów obowiązują różne wejścia oraz godziny przychodzenia do szkoły tak, aby umożliwić każdemu bezpieczne korzystanie z szatni:
Klasa I a- wejście główne
Klasa I b- wejściem od parkingu przy szatni szkolnej
Klasa II a- wejściem od parkingu przy szatni szkolnej
Klasa III a-wejście główne
Klasa III b- wejściem od parkingu przy szatni szkolnej
Klasa IV a, IV b, V – wejściem od parkingu przy szatni szkolnej
Klasa VI a, VI b, VII a, VII b -wejście główne
VIII- wejściem od parkingu przy szatni szkolnej
Uczniowie poszczególnych klas mają przyporządkowane jedno pomieszczenie klasowe, w którym odbywają się wszystkie ich zajęcia dydaktyczne oprócz zajęć wychowania fizycznego w miarę możliwości plastyki i muzyki.
4. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk i zasłaniania ust i nosa.
5. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do budynku szkoły, pracownicy szkoły przejmują opiekę nad uczniem. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz jest ograniczone do niezbędnego minimum (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe i dezynfekcja rąk). Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
6. Uczniom wchodzącym do budynku szkoły mierzona jest temperatura za pomocą termometru bezdotykowego.
7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (gorączkę, kaszel) uczeń będzie odizolowany od pozostałych osób. Rodzice/prawni opiekunowie zostaną powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
9. Podczas przerw uczniowie danej klasy przebywają w swoich korytarzowych sektorach i wtedy obowiązuje zakrywanie nosa i ust (klasy IV – VIII). Opiekę nad nimi sprawuje nauczyciel zgodnie z harmonogramem dyżurów.
10. Przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować zostaną usunięte lub dostęp do nich będzie ograniczony. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub dezynfekowane.
11. Uczeń ma obowiązek posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
12. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
14. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ćwiczenia i gry kontaktowe są ograniczone.
15. Sale oraz części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę (w czasie przerwy), a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
16. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej. Do regulaminu świetlicy dołączony jest aneks dotyczący zachowania w czasie epidemii (COVID-19).
17. Książki i inne materiały przechowywane w bibliotece zostają poddane 2-dniowej kwarantannie.List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego
https://cloud8x.edupage.org/cloud/listministraedukacjinarodowejzokazjirozpoczeciarokuszkolnego20202021wwersjiword_%281%29.docx?z%3ACtcOYc78otxvpPOEm7vQzeKlquOgTqRgcNtNuSt6j%2BoUPRZoY4VBkUMr4WBCSdnG Instrukcje:

§  mycia rąk
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

§  dezynfekcji rąk
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

§  prawidłowego zdejmowania maseczki
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

§  prawidłowego zdejmowania rękawiczek
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

Skip to content