Rekrutacja do klasy pierwszej


Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej.


Zarządzenie nr OK.0050.18.2021 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla klas pierwszych szkół podstawowych

1) Z urzędu są przyjmowane dzieci zamieszkałe w obwodzie tj. sołectwa: Dobieszowice

i Wymysłów oraz ul. Bażantów, ul. Bocianów, ul. Drozdów, ul. Gminna,

ul. Ks. Mariana  Bogusa, ul. Młyńska, ul. Słowików i ul. Żurawia  w Bobrownikach

na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów 
2) Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej, w przypadku gdy szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami 

Wnioski/zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów
można składać w sekretariacie ZSP w Dobieszowicach w terminie
od 01.03.2021 r. do 26.03.2021 r. do godz. 15.00.

Skip to content